• Deutsch
  • Slovak

Trilaterálna Ramsarská platforma

Ramsarské územie niva Moravy a Dyje leží na pomedzí troch krajín  -  Rakúska, Slovenska a Českej republiky. S cieľom prehĺbiť cezhraničný dialóg bola v roku 2001 založená „Trilaterálna Ramsarská platforma“. Ministerstvá životného prostredia týchto troch krajín podpísali „Memorandum porozumenia“, na základe ktorého prebieha stála výmena informácií a konajú sa ďalšie spoločné aktivity. Zasadnutie platformy sa koná minimálne raz za rok.