• Deutsch
  • Slovak

Ramsarský dohovor

Živá krajina v nive riek

„Chránit, udržiavať a trvalo udržateľne obhospodarovť mokrade“. To sú hlavné zámery Ramsarského dohovoru, ktorý bol podpísaný 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar ležiacom na pobreží Kaspického mora. Celý názov dohovoru je „Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva“. Už v tomto období si odborníci začali uvedomovať význam mokradí a dohodli sa, že jednotlivé krajiny budú spolupracovať na ich ochrane a rozumnom využívaní. Lokality, ktoré sú chránené Ramsarským dohovorom, sa nazývajú Ramsarské lokality. Sú zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu a ich ochrana si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Zoznam obsahuje vyše 1 900 lokalít s rozlohou viac ako 187 miliónov hektárov v 160 krajinách.

 

Slovenská republika začala plniť záväzky vyplývajúce z Ramsarského dohovoru po jeho podpísaní  v roku 1990 (v rámci ČSFR). V zozname týchto lokalít je zaradených aj  19 lokalít z Rakúska a 12 lokalít z Českej republiky. Jednou z nich je aj niva Moravy a Dyje, ktorá spolu s dunajskými lužnými lesmi patrí k najdôležitejším Ramsarským lokalitám v strednej Európe.  Ramsarská lokalita Niva Moravy je jednou z troch trilaterálnych lokalít na svete – to znamená, že sa nachádza na území troch štátov. Na Slovensku zahŕňa úsek rieky Moravy od obce Brodské po jej sútok s Dunajom pri Devíne, na území Rakúska a Čiech sú to najhodnotnejšie časti v hraničnej oblasti riek Moravy a Dyje. 

 

Viac informácií k téme Ramsarského dohovoru nájdete na stránke:

 

 

Ramsar spalte rechts sk

"Bez vody by nebol žiaden život. Voda je drahocenná a pre  človeka ničím nenahraditeľná” (Európska vodná charta, 1968).

Mokrade sú podstatnou súčasťou prirodzeného kolobehu vody v prírode: prispievajú k udržiavaniu podzemnej vody, zlepšeniu kvality vody a ochrane biodiverzity. Navyše, rozsiahle aluviálne územia riek tvoria účinnú ochranu proti povodniam. Rieky a ich okolie  - lužné lesy, záplavové lúky, mŕtve ramená – sú nenahraditeľnými biotopmi, ktoré poskytujú vhodné prostredie vzácnym druhom rastlín a živočíchov, najmä vodným vtákom. Okrem toho, v prírode pri riekach nachádzajú ľudia vhodné miesta pre oddych a rekreáciu. Avšak, mokrade môžu byť veľkým prínosom pre človeka iba vtedy, ak sú dostatočne zabezpečené a chránené všetky ich ekologické funkcie.

 

Pre členské štáty Ramsarského dohovoru platí princíp  "Wise use", resp. princíp "rozumného využívania". Tým sa myslí vyvážené obhospodarovanie mokradí, ktoré zabezpečí poľnohospodársku produkciu a zároveň chráni prírodu. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný stály dialóg medzi rôznymi záujmovými skupinami.