• Deutsch
  • Slovak

Zažite prírodné bohatstvo Nivy Moravy a Dyje

V regióne by sa malo v budúcnosti postaviť Ramsarské centrum pre návštevníkov. Počas projektu sa pripraví štúdia uskutočniteľnosti, ktorá okrem iného zistí, ktorá lokalita by bola pre takéto centrum najvhodnejšia. Ďalej sú plánované aj sprievodné opatrenia v rámci rozvoja ekoturizmu, ako napríklad inštalácia informačných tabúľ.
Zodpovednosť: Weinviertel Management

 

Exkurzie pre verejnosť
V rámci projektu sa vypracuje program pre 7 nových exkurzií na témy ochrany prírody, ako napríklad ochrana obojživelníkov, dravcov a pod. Pre tento účel budú vyškolení noví sprievodcovia prírodou. Exkurzie budú ponúknuté návštevníkom od jari 2011 na slovenskej i rakúskej strane.
Zodpovednosť: RPS

 

V rámci environmentálneho vzdelávania, dlhodobo poskytovaného organizáciou DAPHNE, bude pre slovenskú časť Nivy Moravy a Dyje zostavený nový ekovýchovný program pre základné školy a učebné pomôcky, ako je pexeso o živočíchoch v Ramsarskej lokalite.
Zodpovednosť: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie