• Deutsch
  • Slovak

V rámci projektu sa vypracuje koncepcia strategického manažmentového plánu v zmysle princípu „rozumného využívania“ podľa Ramsarského dohovoru. Zo získaných výsledkov štúdie budú spracované prioritné oblasti, ako napríklad lesníctvo, poľnohospodárstvo, ktoré majú najväčší vplyv na zachovanie prírodného územia Nivy Moravy a Dyje.
Bilaterálny strategický manažmentový plán je pripravovaný v spolupráci s regionálnymi a lokálnymi inštitúciami, zástupcami záujmových skupín, majiteľmi pozemkov, odborníkmi a mimovládnymi organizáciami.
Zodpovednosť: WWF
Výsledky
Workshop 1
Workshop 2

 

Jednou z úloh v priebehu projektu je odborná analýza možnosti realizácie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS). EZÚS  si kladie za cieľ zabezpečiť organizačnú realizovateľnosť budúceho cezhraničného manažmentu Ramsarských lokalít.
Zodpovednosť: Weinviertel Management