• Deutsch
  • Slovak

Pre Nivu Moravy a Dyje bude vypracovaná bilaterálna koncepcia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Základom bude celoplošné zmapovanie lesov na oboch stranách. Na slovenskej strane budú navyše realizované opatrenia s cieľom opätovného rozšírenia hrušky divej a redukovania neofytov (zavlečených rastlín, ktoré u nás nie sú pôvodné). Realizácia opatrení na záchranu a zachovanie biotopov bociana bieleho, rosničky, kosatca a ďalších druhov. 
Zodpovednosť: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

 

V oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lúk bude na slovenskom projektovom území zrealizovaná obnova druhovo bohatých lúk a s tým súvisiace poradenstvo poľnohospodárom. Obnova pôvodného druhového zloženia rastlín v Nive Moravy prispieva taktiež k zachovaniu existujúcich živočíšnych druhov, akým je napríklad aj chrapkáč poľný. Cielenou revitalizáciou by sa mal zvýšiť podiel lúk a pasienkov v Nive Moravy a Dyje.
Zodpovednosť: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

 

Na slovenskej strane sa bude realizovať monitoring druhov a biotopov podla Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov a podľa Smernice o ochrane biotopov. Nové údaje získané v rámci projektu a už existujúce údaje budú uložené a spracovávané v cezhraničnej databáze. Výsledky týkajúce sa výskytu druhov a biotopov v oblasti budú zverejnené vo forme máp a publikácií.
Zodpovednosť: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky