• Deutsch
  • Slovak

Kooperácia v ramsarkom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje 

Doba trvania: január 2010 - marec 2013

 

Ciele projektu:


Zachovanie biologickej rôznorodosti Nivy Moravy a Dyje prostredníctvom koncepcie  bilaterálneho cezhraničného manažmentu prírodných území v súlade s princípmi „rozumného využívania“ podľa Ramsarského dohovoru o mokradiach.


Vybudovanie, resp. zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi inštitúciami podieľajúcimi sa na manažmente prírodných území v rakúskej a slovenskej časti Nivy Moravy a Dyje.


Realizácia cezhraničných aktivít vedúce k zachovaniu prírodných hodnôt územia, ako zostavenie spoločnej databázy druhov a biotopov, rôzne opatrenia na ochranu prírody, ako aj malé projekty na tému „Ochrana prírody v mojej obci“.

 

V rámci projektu  „Ramsar-SKAT“ budú realizované opatrenia s cieľom chrániť prírodné územia Nivy Moravy a Dyje a zachovať jeho druhovú diverzitu.

 

Dôležitým faktorom je pritom koordinácia a spolupráca medzi zodpovednými orgánmi a osobami na rakúskej a slovenskej strane Nivy Moravy a Dyje.