• Deutsch
  • Slovak

Spoločne chrániť prírodu

Ide o jednu z čiastkových oblastí projektu, ktorá bude realizovaná v úzkej spolupráci s obcami pozdĺž rieky Moravy. V spolupráci s obcami budú vytvorené malé projekty na ochranu ohrozených druhov a biotopov, ktoré sa budú realizovať spolu s obyvateľmi a majiteľmi pozemkov, ako napríklad stavanie hniezd pre bociany biele, kosenie lúk, sadenie mladých stromov. Nápady na malé projekty sú vždy vítané!
Zodpovednosť: Weinviertel Management, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky