• Deutsch
  • Slovak

Lužný les

Tradicné využitie

Dodnes sa les pravidelne obhospodaruje, pričom najvhodnejšie sú prebierkové výruby, pri ktorých sa vyrúbu iba staré stromy a ponechajú sa silné semenné stromy. Monokultúrny les na druhej strane sa skladá zo stromov rovnakého druhu, ktoré sa väčšinou vyrúbu naraz. Osobitné využitie majú hlavové vrby, ktoré si vdaka pravidelnému orezávaniu udržujú charakteristický tvar. Ich dlhé, ohybné výhonky poskytujú tradičný pracovný materiál pre košikárov a iných remeselníkov. Hlavové vrby vyžadujú pravidelne zaplavované miesta a sú typické pre územie Moravy a Dyje.

 

 

2 typické obyvatelia:

 

 

Hlavové Vrby (Salix sp.)


Hrčovité kmene hlavových vrb sú pre vtáky, ako je napríklad kuvik obyčajný (Athene noctua) alebo dudok chochlatý (Upupa epops), vhodnými hniezdiskami.

 

 

 

Bocian Cierny (Ciconia nigra)


Bocian čierny je pre svoj utajený spôsob života prezývaný aj „lesný bocian“ a je typickým obyvateľom moravsko-dyjských lužných lesov. Svoje hniezdo si najčastejšie stavia v ťažko dostupných oblastiach lužného lesa. Potrebuje tiché oblasti a dostatočný počet starých stromov, ktoré dokážu niesť jeho ťažké hniezda.

O stromoch – obroch a iných obyvatel’och


Lužný les je tiež veľmi dynamickým biotopom. Pravidelne zaplavované oblasti v blízkosti riek pozostávajú z iných druhov stromov ako územia vzdialenejšie od riek. Tým vznikajú rôzne spoločenstvá lužného lesa. Tie ešte navyše ovplyvňuje využívanie ľudmi a tvorivá sila živočíchov, ako diviak lesný (Sus scrofa) alebo bobor (Castor fiber). Občas je možné zazrieť obrovské staré stromy, ktoré sú životne dôležité na prežitie mnohých druhov, napríklad fúzača veľkého (Cerambyx cerdo), ktorý obýva mrtve drevo.

Len s veľkou dávkou šťastia stretneme vydru riečnu (Lutra lutra) alebo mačku divú (Felis silvestris). Môžeme tu vidieč aj nádherné veľké vtáky: bociany (Ciconia sp.) či volavky popolavé (Ardea cinerea) hniezdiace v korunách stromov. Tiché prostredie využívajú aj dravé vtáky, ako je haja červená (Milvus milvus), ktoré obľubujú hniezdenie v korunách stromov. Predovšetkým impozantný orliak morský (Haliaeetus albicilla) je pri výchove mládat odkázaný na kľudové zóny.