• Deutsch
  • Slovak

Biotop

 

Životne dôležité funkcie


Mokrade majú neoceniteľný význam aj pre človeka vdaka mnohým environmentálnym funkciám, ktoré v prírode zastupujú. Mokrade majú schopnosť zadržiavať vodu v krajine, čo výrazne prispieva k protipovodňovej ochrane a k zmierňovaniu záplav. Zadržiavaná voda sa v mokradiach zárovň? prečisťuje a potom je znovu postupne uvoľňovaná späť do obehu. Okrem toho v suchom ročnom období predstavujú dôležité „oázy“, ktoré poskytujú vodu a zmierňujú vysušenie krajiny. Mokrade a najmä ich vysoko produktívne lužné lesy majú schopnosť viazať veľké množstvo oxidu uhličitého, čo výrazne prispieva k zlepšeniu klímy. Kedže mokrade filtrujú škodlivé látky z vody a vzduchu, prispievajú k zásobám pitnej vody. Pre tieto a pre mnoho dalších dôvodov považujeme ochranu mokradí naozaj za ŽIVOTNE dôležitú!

 

 

Biotop medzi súšou a vodou


Mokrade vytvárajú prechod medzi suchým a vodným biotopom. Za mokrade sa v zmysle Ramsarského dohovoru považujú všetky rôzne druhy vôd, od malých potokov až po veľké brakické vody na morských pobrežiach, ale aj lúky, rašeliniská a močiare. Tým sa vytvára unikátne a pre mokrade typické spoločenstvo živočíchov a rastlín. Rieky a riečny systém má aj dôležitú funkciu ekologického koridoru, kedže vytvára priestor pre migráciu a šírenie mnohých živočíšnych a rastlinných druhov. Rozsiahle zmeny, ktoré sa za posledné desaťročia dotkli najmä mokradí a lužných lesov, spôsobili silný zásah do vodného režimu tohto spoločenstva organizmov a trvalo ho narúšajú.

Rekreacné miesta a prírodné zdroje


Lužné lesy a dalšie mokrade prispievajú k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov, ponúkajú prírodné zdroje, ako je drevo, a poskytujú poľnohospodárske využitie vdaka kvalitnému senu. Taktiež vytvárajú príjemné prostredie pre oddych a milovníkov prírody, kedže mokrade poskytujú dôležitý životný priestor pre vzácne druhy rastlín a živočíchov európskeho, či dokonca medzinárodného významu. Rozumné využívanie územia na turistické účely je mimoriadne dôležité pre rozvoj regiónu, ako aj ochranu prírody.