• Deutsch
  • Slovak

Moravsko-Dyjské-lužné lesy

 

 

Jedinecná prírodná a kultivovaná krajina


Ramsarské územie nivy Moravy a Dyje prechádza od českých Vranovíc na severe cez sútok Dyje a Moravy pri meste Hohenau až po sútok Moravy a Dunaja pri Devíne. Toto územie je pravidelne zaplavované, čo je pre fungovanie lužných lesov a lúk životne dôležité. Kedže sa ramsarské územie nachádza v suchej, panónskej klíme, môžeme tu vedľa seba pozorovať mokré a suché miesta. Táto skutočnosť je jedným z dôvodov výnimočnej biodiverzity nív Moravy a Dyje. Sú charakteristickým biotopom pre rôzne rastlinné a živočíšne druhy vôd, lesov a lúk. Na niektorých miestach sa nachádzajú výnimocné biotopy, ako napríklad piesočné duny alebo slaniská. Dalším dôvodom druhovej bohatosti sú rôzne formy poľnohospodárskeho využívania, ktoré sú zakorenené v samotnom príbehu využívania lužných oblastí. Typickým svedectvom tradičného využívania krajiny sú napríklad, aluviálne lúky hlavové vrby a rybníky. V odľahlej oblasti lužných lesov je krajina formovaná najmä poľami.

 

 

Významný raj pre vtáctvo


Ramsarské územie moravsko-dyjských mokradí z veľkej časti patrí do európskej sústavy chránených území „Natura 2000“. Najmä niva Moravy je pre vtáctvo jedným z najvýznamnejších miest v strednej Európe, ktoré slúži na hniezdenie a prezimovanie. Ponúka životný priestor pre vzácne druhy, ako sú napríklad orol kráľovský (Aquila heliaca), haja červená (Milvus milvus) alebo chrapkáč poľný (Crex crex). Zvláštnosťou je výskyt bociana čierneho (Ciconia nigra), ktorý uprednostňuje staré a tiché lužné lesy. Počas sezónneho sťahovania vtákov majú vody v lužných lesoch význam pre kormorána (Phalacrocorax carbo) a rôzne druhy husí (Anser anser, A. fabalis, A. albifrons), ktoré tu zvyknú prezimovať.

Zelené srdce strednej Európy


Moravsko-dyjské lužné lesy a lúky vytvárajú jedinečný komplex mokradí európskeho významu, v ktorom sa nachádzajú mnohé ohrozené a vzácne druhy. Výnimočná biodiverzita vznikla spolupôsobením prírodných podmienok a pravidelného obhospodarovania. Vytvorili sa tak rozličné lúčne a lesné ekosystémy, ktoré sú domovom pre výnimočné živoťíšne a rastlinné spoločenstvá. Okrem vysokej ekologickej hodnoty a ich významu pre ochranu prírody je povodie troch riek dôležitým historickým miestom, ktoré spája rôzne kultúry. Vťaka tomu sa nivy Moravy a Dyje stali zeleným srdcom oblasti medzi Viedňou, Bratislavou a Brnom.

Zelený pás a koridor Alpy – Karpaty


Morava je stredoeurópskym vodným predelom a jedným z najväčších vedľajších prítokov Dunaja. Úsek Moravy, ktorý sa nachádza v ramsarskom území, tvorí hranicu medzi Rakúskom a Slovenskom. Úzky pás hranice bol pre verejnosť z oboch strán neprístupný skoro 40 rokov, čím sa vytvorilo človekom nerušené prostredie, v ktorom si našli domov mnohé vzácne druhy. Mokrade rieky Moravy sú súčasťou „zeleného pásu“, ktorý vedie krížom cez Európu, pozdľž bývalej „železnej opony“. Ako sme už spomínali, moravsko-dyjské mokrade sú tiež súčasťou dôležitej cesty migrácie významných druhov, ako sú napríklad jelene (Cervus elaphus) a medvede (Ursus arctos arctos): koridoru Alpy – Karpaty.