• Deutsch
  • Slovak

Ornitologická pozorovateľna v Hohenau

Prírodné stanovište: lužné lesy a ramená
Trvanie výletu: ½ dňový peší výlet (3 hodiny)
Pozorovateľňa v Hohenau je veľmi zaujímavou vtáčou rezerváciou, ktorú vytvoril človek v Rakúsku pri Moravskom Sv. Jáne. Projektové územie so svojími 63 ha patrí so súčasným charakterom k najvýznamnejším ramsarským územiam a územiam NATURA 2000 ako súčasť Moravsko-dyjskej nivy. Na území je doteraz dokumentovaných 240 rôznych druhov vtákov, ako aj 12 druhov obojživelníkov v Hohenau-e, čím sa územie zaraduje medzi špičkové lokality Rakúska. Pozorovanie obohatí prechádzka v lužných lesov rieky Morava.
Zameranie: vtáky lužných lesov
Atrakcie: haja tmavá, haja červená, hrdzavka potápavá

 

 

 

Schlosshof zámok na začiatku lužnej divočiny

Prírodné stanovište: lužné lesy a polia
Trvanie výletu: ½ dňový peší výlet (3 hodiny)
Reprezentatívne sídlo Eugena Savojského, ktoré neskôr navštevovala aj Mária Terézia, patrí k dominantám rakúskeho Pomoravia. Okrem okázalého šlachtického sídla ponúka upravené záhrady, oranžériu, bio-hospodárstvo a kontakt s domácimi aj cudzokrajnými zvieratami.
Zameranie: vtáky lužných lesov, vtáctvo polí
Atrakcie: kaňa sivá, haja tmavá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luhy v Devínskej Novej Vsi

Prírodné stanovište: rieka, lužné lesy
Trvanie výletu: ½ d?ový peší výlet (3 hodiny)
Devínske alúvium Moravy pri Devínskej Novej Vsi patrí podľa geomorfologického členenia Slovenska do podcelku Borskej nížiny, ktorý sa nazýva niva Moravy. Niva Moravy je územie s takmer neporušeným prírodným prostredím predstavujúcim kombináciu lužných lesov a vlhkých lúk, je územím európskeho významu (Morava, Devínske lúky) a chráneným vtáčím územím (Záhorské Pomoravie) v rámci sústavy Natura 2000 a Ramsarskou lokalitou (od roku 1993). Rieku Morava je vodným tokom vrchovinno-nížinného charakteru s výskytom lužných lesov po oboch stranách rieky a vlhkých lúžnych spoločenstiev. V chránenej oblasti Devínskej Novej Vsi vytvára neopakovateľné zákutia priamo v dosahu ľudských obydlí. Okolie vodného toku je porastené lužnými lesmi a zamokrenými lúkami s ohrozenými druhmi rastlín a živoťíchov.
Zameranie: vtáky lesov a lúčnych spoločenstiev
Atrakcie: kaňa močiarna, rybárik riečny
Kultúrna zaujímavost: múzeum Železnej opony

 

 

V kráľovstve bociana bieleho

Prírodné stanovište: lužné lesy a ramená
Trvanie výletu: ½ dňový peší výlet (3 hodiny)
Podte s nami navštíviť najväčšiu hniezdnu kolóniu bocianov bielych v Európe. Výlet začíname v obci Marchegg a povedie náučným chodníkom, kde okrem bocianov hniezdiacich na stromoch, uvidíme dravé vtáctvo, bobrov, vodné korytnačky a mnoho jedinečných zákutí lužnej krajiny.
Zameranie: vtáky lužných lesov
Atrakcie: bocian biely, bobor vodný, rybárik riečny

Devínske jazero, perla Dolného Záhoria

Prírodné stanovište: aluviálne lúky, lužné lesy
Trvanie výletu: ½ dňový peší výlet (3 hodiny)
Devínske jazero patrí podľa geomorfologického členenia Slovenska do podcelku Borskej nížiny, ktorý sa nazýva niva Moravy. Niva Moravy je územie s takmer neporušeným prírodným prostredím predstavujúcim kombináciu lužných lesov a vlhkých lúk, je územím európskeho významu (Morava, Devínske lúky) a chráneným vtáčím územím (Záhorské Pomoravie) v rámci sústavy Natura 2000 a Ramsarskou lokalitou (od roku 1993). Jedným z jej chránených území je CHA Devínske alúvium Moravy (lužné lesy a zamokrené lúky), ktoré je v 4. stupni ochrany.
Devínske jazero je obrovským územím zamokrených lúk a mrtvych ramien rieky Morava nachádzajúcim sa v blízkosti Bratislavy. Je jedinečným územím pre pozorovanie najvýznamnejších druhov vodného a dravého vtáctva. Lužné lesy rezervácie Dolný les vhodne dopľňajú prírodný obraz.
Zameranie: vtáky lesov a lúk a mokradí
Atrakcie: kršiak rybožravý, orliak morský, haja červená
Kultúrna zaujímavosť: námestie v Stupave

Raj husí divých na Záhorí

Prírodné stanovište: jazerá a mokrade
Trvanie výletu: ½ dňový peší výlet (3 hodiny).
Adamovské štrkoviská vytvoril človek ťažbou štrku a piesku. Sú súčaťou Záhorskej nížiny a jej podcelku Borská nížina. Tá sa ešte rozdečuje na nižšie jednotky a nás bude zaujímať ten, ktorý sa nazýva niva Moravy. Niva Moravy ako jedno z najzachovalejších nížinných území v Európe, územie európskeho významu (Morava), chránené vtáčie územie (Záhorské Pomoravie) v rámci Natura 2000 a Ramsarská lokalita (od roku 1993). 
Adamovské štrkoviská dnes predstavujú najvýznamnejšie hniezdisko a odpočinkové miesto počas ťahu divých husí na Slovensku (cca 65 párov). Vzácne chvíle umocňuje pozorovanie dravých vtákov a bobra vodného.
Zameranie: vtáky otvorených vodných plôch
Atrakcie: divé husy, orol kráľovský, haja červená
Kultúrna zaujímavosť: kaplnka Sv. Margity v Kopčanoch