• Deutsch
  • Slovak

Nové stiahnutí: "Pieskové duny a pieskové kopce - Pieskové biotopy oblasti Weinviertel a na západnom Slovensku - Zažit´prírodu" a „Tvorba prírodno-turistickej mapy zón“

Informačné stretnutie v meste Malacky

Dňa 25.3.2014 sa konalo v meste Malacky informačné stretnutie na podporu cezhraničného turizmu, pod názvom
"Informaňné body, cyklochodník, stanovištia a iné ... Možnosti financovania projektových zámerov, prírodný turizmus a cezhraničné aktivity - Príklady z aktuálneho projektu a možnosti pre roky 2014-2020"


Podujatie sa konalo dvojjazyčne - v slovenskom a nemeckom jazyku
Stretnutie  organizovala obec Malé Leváre v rámci projektu RAMSAR Eco NaTour „Ochrana prírody a prírodný cestovný ruch v Moravsko - Dyjských nivách a priľahlých mokradiach“.
Spoločné slovensko – rakúske stretnutie starostov bolo organizované s hlavným zámerom a to podporič cezhraničné aktivity, rozvoj eko–turizmu, ochranu prírody a nadviazať kontakty pre dalšie projektové aktivity.
Na stretnutí bol predstavený projekt RAMSAR Eco NaTour, obec Malé Leváre predstavila nový náučný chodník v obci a Rekreačnú oblasť Rudava.
Prednášajúci z Univerzity prírodných zdrojov vo Viedni predstavili novú koncepciu rozvoja eko - turizmu v Nive Moravy.
Zástupcovia  BSK odprezentovali budúcnosť cezhraničných a nadnárodných programov 2014 – 2020 a zodpovedali položené otázky zúčastnených.
Spoločné stretnutie sme ukončili obhliadkou zámockej záhrady a Pálffyho kaštieľa v Malackách.


Jednotlivé prezentácie si môžete pozrieť tu:
* Projekt RAMSAR Eco NaTour: Dipl. Ing. Martina Liehl
* Náučný chodník Malé Leváre: Mgr. Marcela Maderíková
* RO Rudava: Mgr. Lubomír Hroboň
* Koncepcia eko-turizmu v Nive Moravy: Dr. Julia Kelemen Finan, DI Boris Salak
* Budúcnosť cezhraničných a nadnárodných programov 2014-2020: Mgr. Lea Karakolevová